Όροι Συναλλαγών

Όροι Συναλλαγών

 

Πλαίσιο Εφαρμογής

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας (website-eshop) www.trochos.gr της προσωπικής εταιρείας με επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ" που εδρεύει στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της Παπάφη 30, ΑΦΜ 063501983. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι έλαβε γνώση, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Επιβεβαίωση και αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Σε κάθε περίπτωση, οι παρόντες όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

Παραγγελίες / Κατάρτιση πώλησης

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.trochos.gr. Ο εν λόγω τρόπος θεωρείται σταθερό μέσο επικοινωνίας.

H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ από την στιγμή που θα λάβετε μέσω email σχετική επιβεβαίωση και ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας. Οι λοιπές ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση. Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική όταν στην κατάσταση παραγγελίας υπάρχει η ένδειξη «Απεσταλμένη» ή «Ετοιμοπαράδοτο».

Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και ενημερώσετε αμέσως την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ (το αργότερο εντός 12 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε εκ παραδρομής λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση, η οποία θα θεωρείται καταρτισθείσα

Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες. 

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ προβαίνει τακτικά σε έλεγχο ενδεχομένων σφαλμάτων σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.trochos.gr. Σε περίπτωση που ανακύψουν λάθη η επιχείρηση δεσμεύεται να τα αποκαταστήσει άμεσα όταν αυτό συμβεί.. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε στο +30 2310 870220 ή με αποστολή e-mail στο info@trochos.gr. 

 

Τιμοκατάλογος

Οι τιμές ελέγχονται σχεδόν καθημερινά από το κατάστημα μας. Παρόλο αυτά λόγω των πολλών παραγόντων που τις καθορίζουν, αλλαγές σε αυτές γίνονται αρκετά συχνά. 

Αναπροσαρμογές στον τιμοκατάλογο μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση μας .

Σε κάθε όμως περίπτωση οι τιμές λαμβάνουν δεσμευτικό χαρακτήρα από την πλευρά της εταιρείας μας κατά την επιβεβαίωση μιας παραγγελίας από την πλευρά μας, οπότε η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα

Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστότοπου συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.

 

Ευθύνη

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ καταβάλλει υπεύθυνα κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων, ως αυτά δίνονται από τους προμηθευτές, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά ή άλλα λάθη, που έχουν προκύψει ακούσια και ανυπαίτια, η επιχείρηση δεσμεύεται να τα αποκαθιστά άμεσα.

H διαθεσιμότητα των προϊόντων όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη σε περίπτωση που η παραγγελία του περιλαμβάνει μη διαθέσιμα προϊόντα.

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παραγγελθέντα προϊόντα να παραδίδονται στον χρήστη εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στους όρους, ωστόσο επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή λόγους ανωτέρας βίας.

 

Παραλαβή προϊόντων - Ακύρωση παραγγελίας - Υπαναχώρηση

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. βγαλμένα ταμπελάκια, κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μετά την παράδοση στο +30 2310 870220 ή με fax στο  +30 2310 870222 ή στο info@trochos.gr. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ. λ. π., ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ. Γενικότερα, σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα (εντός 15 ημερών) και θα προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με δικά μας έξοδα. Η ανωτέρω εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει ελαττώματα που προέκυψαν από αμέλεια ή κακή/βίαιη χρήση. Σε περίπτωση που παραλάβατε ένα προϊόν που δεν είχατε παραγγείλει, πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 10 ημερών, ώστε να προβούμε στην άμεση αντικατάσταση αυτού με δικά μας έξοδα. 

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της (υπαναχώρηση) και να σας επιστραφεί το σύνολο της αξίας αυτής, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος σε εμάς, σας βαρύνει. Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται προς εμάς με κάθε πρόσφορο τρόπο, με σταθερό μέσο επικοινωνίας, ταχυδρομείο, τηλεομοτυπία ή μέσω email στο info@trochos.gr (βλ.κατωτέρω).

Εάν αποφασίσετε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, θα σας ζητηθεί από την www.trochos.gr να επιστρέψετε τα προϊόντα που παραλάβατε, και με όλα τους τα συνοδευτικά εξαρτήματα (εάν υπάρχουν). Μετά την άσκηση του δικαιώματος σας στην υπαναχώρηση ως ανωτέρω, θα εκδίδεται πίστωση στο όνομά σας, η οποία θα σας αποδοθεί στο λογαριασμό της Τράπεζας της οποίας μας έχετε υποδείξει. Η επιστροφή των χρημάτων θα αφορά το κόστος των προϊόντων και των αρχικών μεταφορικών. Εάν έχετε παραγγείλει ένα προϊόν σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα εν είδη συνολικής προσφοράς, τότε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε και τα υπόλοιπα προϊόντα που περιλαμβάνει η εν λόγω προσφορά. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (υπαναχώρηση), το κόστος των μεταφορικών βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

 

Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος

Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης (courier) και χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, τα έξοδα αποστολής θα διαφοροποιούνται. Θα ενημερώνεστε για το γεγονός ότι η περιοχή σας θεωρείται δυσπρόσιτη και επομένως για το κόστος της μεταφοράς μετά από την Επιβεβαίωση Καταχώρησης παραγγελίας εγγράφως και σε χρονικό διάστημα περίπου 24 ωρών. Εφόσον δεν συμφωνείτε με το κόστος μεταφοράς δικαιούστε εντός 2 ωρών από την ώρα λήψης της σχετικής ενημέρωσης να ζητήσετε την διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας. Η πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας και αποδοχής από μέρους σας του κόστους μεταφοράς.

Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας είναι κατά προσέγγιση. Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ, υπό επιφύλαξη , θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός των εργασίμων ημερών που αναγράφονται ως χρόνος παράδοσης επί του εκάστου προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 5-30 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή), με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την τυχόν διαθεσιμότητα του προϊόντος και τον ακριβή χρόνιο παράδοσής του. Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

  

Εγγύηση

Σε όλα τα προϊόντα παρέχεται εγγύηση από τον κατασκευαστή/προμηθευτή τα κύρια στοιχεία της οποίας αναγράφονται στην ιστοσελίδα, μαζί με την περιγραφή του εμπορεύματος, ενώ το πλήρες περιεχόμενο αυτής βρίσκεται στο αντίστοιχο έντυπο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία του προϊόντος.Σε περίπτωση διαφορετικής ειδικής εγγύησης θα ενημερώνεστε άμεσα με την αγορά των προϊόντων.

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ δεν παρέχει η ίδια εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ απλά μεταπωλεί) . Σε περίπτωση εμφάνισης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος εντός δύο(2) ετών από την πώληση, ισχύουν οι περί πώλησης διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αναφορικά με τη διόρθωση, αντικατάσταση κλπ., του προϊόντος, επιπρόσθετα με την γραπτή εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής (άρθρα ΑΚ 534επ.) 

 

Ανωτέρα Βία

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Η επιχείρηση συλλέγει κατά νόμω τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Σε περίπτωση παραγγελίας (ότι είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης)

β) Σε περίπτωση εγγραφής στο δικτυακό μας τόπο για είσοδο μέλους. (Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές είναι :   Ονοματεπώνυμο , Διεύθυνση , τηλέφωνο , email καθώς και στοιχεία για το όχημα σας).

Αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ενημέρωση σας για προϊόντα και αποστολή των αγορών σας., και διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ετών. Έκαστος συναλλασσόμενος με την επιχείρηση θα πρέπει προηγουμένως να παρέχει ρητή συγκατάθεση, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο, ή κάθε πρόσφορο τρόπο, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να διατηρηθούν και επεξεργασθούν τα παραπάνω στοιχεία / δεδομένα του από την επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ, όπως προβλέπει η ισχύουσα Ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία, περί προσωπικών δεδομένων, με σκοπό, την εκτέλεση σύμβασης, την αποστολή ενημερώσεων, προσφορών και κοινοποίηση δράσεων, την μελλοντική αναφορά, για  συγκεκριμένο ή αναγκαίο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των 10 ετών.  Όλοι οι συναλλασσόμενοι με την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ ενημερώνονται για τα νόμιμα δικαιώματα τους (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας κ.α.) και για τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση, σύμφωνα με την άνω σχετική νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης  Η επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε καμία περίπτωση σε κοινοποίηση  προς τρίτους των δεδομένων αυτών και θα χρησιμοποιούνται νόμιμα , σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την άνω Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και τις εξαιρέσεις που αυτή προβλέπει. . Όλα σας τα δεδομένα καταχωρούνται σε servers τα οποία έχουν Κωδικούς Πρόσβασης και όλα τα απαραίτητα συστήματα κρυπτογράφησης και προστασίας .Η επιχείρηση γενικά λαμβάνει συνέχεια όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.


 

 

Υπαναχώρηση - Επιστροφές Προϊόντων - Δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, με σχετική απλή δήλωση υπαναχώρησης, με σταθερό μέσο επικοινωνίας, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. 

 Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται προς εμάς με κάθε πρόσφορο τρόπο, με σταθερό μέσο επικοινωνίας, ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή μέσω email στο info@trochos.gr. Συγκεκριμένα, για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax στο +30 2310 870222, είτε με email στο info@trochos.gr με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Παραγγελίας – Δήλωση Υπαναχώρηση» αναφέροντας ημερομηνία και αριθμό παραστατικού αγοράς. Η ταχυδρομική μας διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: ΠΑΠΑΦΗ 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ. 54639 , ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "Επιστροφή"

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα, ή τη δήλωση Υπαναχώρησης. Η επιστροφή μπορεί να γίνεται με πίστωση λογαριασμού σας που θα γνωστοποιήσετε στην ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

 

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

H ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

 

Πνευματική ιδιοκτησία 

Η ιστοσελίδα trochos.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ»  . Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την επιχείρηση, εξαιρουμένων εικόνων, κειμένων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΗΣ»  προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, down-load  ή παραπλάνηση του κοινού . Τυχόν αντιγραφή ,αναπαραγωγή, μεταφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Δημητρίου Λόη.

Οι περιγραφές , οι πληροφορίες , οι φωτογραφίες και τα λογότυπα  που εμφανίζονται στο δικτυακό μας τόπο είναι αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη μέσα σε αυτό.

Όλα τα λογότυπα που παρουσιάζονται στο δικτυακό μας τόπο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν.  Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες μας δεν  πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

  
Γρήγορες Αποστολές
Ολα τα προϊόντα μας αποστέλλονται μέσα σε 1-2 εργάσιμες!
  
Δεκτές Επιστροφές
Επιστρέψτε οποιοδήποτε προϊόν μέσα σε 15 μέρες!
  
Πολλαπλοί Τρόποι Πληρωμής
Πληρώστε με Πιστωτική Κάρτα, Αντικαταβολή ή Κατάθεση